Shop More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
February 19, 2012
File Size
429 KB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,395
Favourites
37 (who?)
Comments
19
Downloads
334
×
Black by Liuxiaofei Black by Liuxiaofei
Người yu hỡi
Hạnh phc đi khi nhẹ như gi bay
Một lần chia tay
Dẫu bao yu thương chỉ như khi my
Trong cơn gi lạnh lng
Từng chiếc l sớm nay
Rơi đầy lối anh về.
Rơi đầy... lối... anh về...

Thank all for the :+fav:
Add a Comment:
 
:iconsirkeen75:
SIRKEEN75 Featured By Owner Feb 22, 2012
Cool! I like
Reply
:iconliuxiaofei:
Liuxiaofei Featured By Owner Feb 22, 2012   Artist
Thank you so much!
Reply
:iconbik2007:
bik2007 Featured By Owner Feb 22, 2012  Hobbyist Interface Designer
ya ya ya ... 9song nha ;)
Reply
:iconliuxiaofei:
Liuxiaofei Featured By Owner Feb 22, 2012   Artist
Oh, lại lm quen được một bạn Việt Nam ri keke.
Reply
:iconbik2007:
bik2007 Featured By Owner Feb 22, 2012  Hobbyist Interface Designer
hehe, thấy Nhớ em l nho v rồi ;)
Reply
:icongiro54:
Giro54 Featured By Owner Feb 22, 2012  Hobbyist General Artist
could i know the background of the preview?
Reply
:iconliuxiaofei:
Liuxiaofei Featured By Owner Feb 22, 2012   Artist
You can get the wallpaper here [link]
Reply
:icongiro54:
Giro54 Featured By Owner Feb 23, 2012  Hobbyist General Artist
ty
Reply
:iconjesusartwork:
JesusArtwork Featured By Owner Feb 21, 2012  Hobbyist Digital Artist
Awsome! :D
Reply
:iconliuxiaofei:
Liuxiaofei Featured By Owner Feb 21, 2012   Artist
Thank you my friend :hump:
Reply
Add a Comment: